Thursday, January 21, 2010

LEGION OF MARY - NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES

Abutin natin ang Langit.
Tesera
Panalangin sa Pasimula

Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya Nawa.

V. Halina, O Espiritu Santo, laganapin mong lubos ang puso ng mga tapat sa iyo at papag-alabin sa kanila ang apoy ng Iyong Pag-ibig. Ipadala ang iyong Espiritu at mangyayari sila.

R. At Iyong mababago ang lupang ibabaw.

Tayo'y Manalangin:
O Diyos na aming Ama, ipagkaloob Mo ang mga handog ng Iyong Banal na Espiritu sa daigdig. Isinugo Mo ang Espiritu sa Iyong Simbahan upang simulan ang pagtuturo ng Ebanghelyo. Hayaan Mo ngayon na ipagpatuloy ng Espiritu ang paggawa sa daigdig sa pama-magitan ng mga puso ng lahat ng sumasam-palataya. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen

V. O Panginoon, buksan Mo nawa ang aking mga labi.
R. At pupurihin ka ng aking bibig.
V. O Diyos, ilawit sa akin ang iyong tulong.
R. O Panginoon, madali ka sa pagsaklolo sa akin
V. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
R. Para noong una, ngayon at magpakailan man at magpasawalang-hanggan. Siya Nawa.


No comments:

Post a Comment